Posts tagged with ‘نه شکلی، نه شمایلی،راست و خداترس’

2 Items

نان روزانه 23 دسامبر 2019،نه شکلی، نه شمایلی

by admin

نه شکلی، نه شمایلی بیائید نزد او به بیرون از اردوگاه برویم اشعیا 53 : 2 به شکلی نبوتی عیسی را بر زمین تشریح می کند و از سال های ابتدای زندگی او بر زمین می گوید ” زیرا در حضور وی چون نهال و همچون ریشه ای در زمین خشک خواهد روئید . او […]

نان روزانه 23 دسامبر 2016،نه شکلی، نه شمایلی

by admin

نه شکلی، نه شمایلی بیائید نزد او به بیرون از اردوگاه برویم اشعیا 53 : 2 به شکلی نبوتی عیسی را بر زمین تشریح می کند و از سال های ابتدای زندگی او بر زمین می گوید ” زیرا در حضور وی چون نهال و همچون ریشه ای در زمین خشک خواهد روئید . او […]