Posts tagged with ‘نیاز ما به بخشیده شدن،عیسی’

1 Item

نان روزانه 4 آوریل 2020،نیاز ما به بخشیده شدن

by admin

نیاز ما به بخشیده شدن عیسی مجازات شد تا ما بخشیده شویم چه چیزی باعث می شود که واژه بخشش چنین زیبا و خاص باشد؟ خُب. به برخی از نتایجی که پس از بخشش حاصل می شود. بنگرید مصالحه، آرامش، هماهنگی، درک، مشارکت. به برخی از نتایجی که در زمان عدم بخشش ایجاد می شود […]