Posts tagged with ‘هدایت توسط روح،فرزند خداوند،افراد مذهبی’

2 Items

نان روزانه 19 سپتامبر 2020،هدایت توسط روح

by admin

هدایت توسط روح من روح پسر خواندگی را دریافت کرده ام و ندای ” ابا – پدر ” سر می دهم تعلیم رایجی وجود دارد که می گوید برای اینکه فرزندان خداوند بگردیم باید افراد مذهبی باشیم. پولس در باب 8 کتاب رومیان با این نظریه مخالفت می کند. او می نویسد : تمام افرادی […]

نان روزانه 19 سپتامبر 2016،هدایت توسط روح

by admin

هدایت توسط روح من روح پسر خواندگی را دریافت کرده ام و ندای ” ابا – پدر ” سر می دهم تعلیم رایجی وجود دارد که می گوید برای اینکه فرزندان خداوند بگردیم باید افراد مذهبی باشیم. پولس در باب 8 کتاب رومیان با این نظریه مخالفت می کند. او می نویسد : تمام افرادی […]