Posts tagged with ‘هفت بار،کتاب لاویان،خون عیسی’

1 Item

نان روزانه 16 نوامبر 2020،هفت بار

by admin

هفت بار بیائید به مکان اقدس وارد شویم عهد عتیق سایه ای از این حقیقت بود که عیسی چگونه باید بهای گناهان ما را پرداخت کند و به قربانی نهایی تبدیل شود. این سایه در قوانین روز کفاره دیده می شود که با جزئیات در کتاب لاویان باب 16 آمده است. کاهن اعظم فقط یک […]