Posts tagged with ‘همه موانع،گناه ريا، تخت فیض’

1 Item

نان روزانه 31 اکتبر 2020،برداشتن همه موانع

by admin

برداشتن همه موانع بیاید به تخت فیض نزدیک شویم کتاب مقدس می گوید : ” زیرا هر گاه دلمان ما را محکوم کند خدا بزرگتر از دلهای ما است و از همه چیزآگاه است. ” ( اول یوحنا 3 : 20 ) ما نباید چیزی را از خداوند مخفی نگاه داریم . باید در حضور […]