Posts tagged with ‘همکاری با یکدیگر،عضو بدن مسیح’

1 Item

نان روزانه 20 جولای 2020،همکاری با یکدیگر

by admin

همکاری با یکدیگر من عضو بدن مسیح هستم فکری که تازه شده است ما را به سوی جایگاه صحیح در بدن هدایت می کند. در این صورت ما می فهمیم هر کدام از ما تنها یک عضو هستیم و به تنهائی نا کامل. و نمی توانیم به تنهایی کاری که خداوند از ما انتظار دارد […]