Posts tagged with ‘هنسان زنده جدید،زنده شدن،مردن،عیسی’

1 Item

نان روزانه 20 آگوست 2016،انسان زندۀ جدید

by admin

انسان زندۀ جدید انسانیت کهنه ما در مسیح مرده است تا انسان جدیدی در ما زاده شود مبادله ای که در این جا ما با آن روبه رو هستیم تبادل انسانیت کهنه و انسانیت تازه است. انسان کهنه در مسیح بر صلیب مرد تا انسان تازه بتواند از طریق این مبادله در ما زیست کند. […]