Posts tagged with ‘هویت واقعی، فرزند خداوند’

1 Item

نان روزانه 11 جون 2020،هویت واقعی

by admin

هویت واقعی من فرزند خداوند هستم دلیل اینکه عیسی مسیح به زمین آمد این بود که ما را به سوی خداوند هدایت کند. اگر ما این مکاشفه را به خوبی درک نکنیم نمی توانیم هدف کامل و نهایی فدیه را درک کنیم. زمانی که ما به طور کامل این مکاشفه را درک کرده و با […]