Posts tagged with ‘واژه،خون بره،کلام شهادت’

1 Item

نان روزانه 24 اکتبر 2020،واژه هایی که بر زبان می آورید

by admin

واژه هایی که بر زبان می آوریدد اعتراف خود را استوار نگاه داریم واژۀ دیگر بجای اعتراف ” شهادت ” است . کتاب مکاشفه 12 :11 چنین می گوید ” آنان با خون بره و با کلام شهادت خود بر او پیروزشده اند زیرا که جان خود را عزیز نشمردند حتی تا به مرگ با […]