Posts tagged with ‘ورود به حیات، رومیان،خدا’

1 Item

نان روزانه 21 آوریل 2020،ورود به حیات

by admin

ورود به حیات عیسی به خاطر گناهان ما گناه شد تا ما به خاطر عدالت او عادل محسوب شویم امروز ما با جزئیات بیشتری به آنچه در کتاب رومیان به عنوان روش عمل کرد خدا نوشته شده نگاه می کنیم. در رومیان باب 6 چند نکته به عنوان یکی شدن ما با عیسی ذکر شده […]