Posts tagged with ‘وصلت با خداوند،کتاب رومیان’

1 Item

نان روزانه 2 جون 2020،وصلت با خداوند

by admin

وصلت با خداوند عیسی از زمین زندگان منقطع شد تا بتوانیم تا ابد به خداوند بپیوندیم در باب 7 کتاب رومیان پولس می گوید که ما از طریق شریعت با او وصلت نموده بودیم. یعنی شریعت همانند پیمان ازدواجی برای تمامی عمرانسان بود. اما ما با چه کسی یا چه چیزی وصلت کرده بودیم؟ ما […]