Posts tagged with ‘وعده پدر من،روح القدس،کاملیت کار مسیح’

1 Item

نان روزانه 5 می 2020،وعده پدر من

by admin

وعده پدر من عیسی لعنت شد تا ما از برکات بهره مند گردیم دریافت هدیه روح القدس به استعدادها و لیاقت های ما بستگی ندارد بلکه تنها و تنها به کاملیت کار مسیح و فدیه او متکی است . تنها از طریق ایمان و نه اعمال است که ما می توانیم وعده روح خدا را […]