Posts tagged with ‘وفور نعمت، لعنت فقر ما،اجازه’

1 Item

نان روزانه 8 می 2020،وفور نعمت

by admin

وفور نعمت عیسی فقر و تنگدستی ما را متحمل شد تا ما در دولت او سهیم باشیم قسمت های مختلفی از رسالات تصدیق می کنند که عیسی لعنت فقر ما را متحمل شد. اجازه دهید به موضوعاتی که در دوم قرنتیان 8 : 9 آمده اشاره ای بکنم ” زیرا از فیض خداوند ما عیسی […]