Posts tagged with ‘پاداش عظیم من،پدر من،خداواند در کنار ماست’

2 Items

نان روزانه 9 سپتامبر 2020،پاداش عظیم من

by admin

پاداش عظیم من پدر من پیش از گفتن من می داند به چه چیزی احتیاج دارم “زیرا پولدوستی ریشه ای است که همه گونه بدی از آن به بار می آید و بعضی در آرزوی ثروت از ایمان منحرف گشته خود را به درد های بسیار مجروح ساخته اند ” (اول تیموتائوس 10:6 پولدوستی ریشۀ […]

نان روزانه 9 سپتامبر 2016،پاداش عظیم من

by admin

پاداش عظیم من پدر من پیش از گفتن من می داند به چه چیزی احتیاج دارم “زیرا پولدوستی ریشه ای است که همه گونه بدی از آن به بار می آید و بعضی در آرزوی ثروت از ایمان منحرف گشته خود را به درد های بسیار مجروح ساخته اند ” (اول تیموتائوس 10:6 پولدوستی ریشۀ […]