Posts tagged with ‘پذیرش بازوی خداوند،کتاب اشعیا’

2 Items

نان روزانه 22 دسامبر 2019،پذیرش بازوی خداوند

by admin

پذیرش بازوی خداوند بیائید نزد او به بیرون از اردوگاه برویم کتاب اشعیا در باب 53 با این هشدار شروع می شود. این پیغام نبوتی توسط خداوند به اشعیا داده شد و اشعیا می گوید بسیاری با بی ایمانی آن را خواهند پذیرفت. ” چه کسی پیام ما را باور کرده و بازوی خداوند بر […]

نان روزانه 22 دسامبر 2016،پذیرش بازوی خداوند

by admin

پذیرش بازوی خداوند بیائید نزد او به بیرون از اردوگاه برویم کتاب اشعیا در باب 53 با این هشدار شروع می شود. این پیغام نبوتی توسط خداوند به اشعیا داده شد و اشعیا می گوید بسیاری با بی ایمانی آن را خواهند پذیرفت. ” چه کسی پیام ما را باور کرده و بازوی خداوند بر […]