Posts tagged with ‘پذیرش شفا،ملاقات من،فرزندان’

1 Item

نان روزانه 15 آوریل 2020،پذیرش شفا

by admin

پذیرش شفا عیسی مجروح شد تا ما شفا یابیم در سال 1943 من بیمار بودم و ماه ها در بیمارستان بستری شدم. خانمی از مؤسسه Salvation Army برای ملاقات من آمد و برایم دعا کرد. در آن زمان این کلام را از خداوند دریافت کردم. ” به کاری که بر جلجتا صورت گرفت دقت کن […]