Posts tagged with ‘پذیرفته شده،خداوند،فرزند،تاکید کردن’

1 Item

نان روزانه 14جون 2020،پذیرفته شده

by admin

پذیرفته شده من فرزند خداوند هستم افسسیان 1 : 6 را دوست دارم زیرا در آن یک مفهوم اصلی مستتر است و آن کلمه ” پذیرفته شده ” است. ” تا بدین وسیله فیض پرجلال او ستوده شود، فیضی که در آن محبوب به ‌رایگان به ما بخشیده شده است ” یکبار دیگر تاکید می […]