Posts tagged with ‘پرورش استقامت،مقابل استقامت، به عیسی نگاه کنیم’

2 Items

نان روزانه 6 دسامبر 2019،پرورش استقامت

by admin

پرورش استقامت بیائید با استقامت در مسابقه بدویم این اعتراف به ما می گوید که شرط دیگری نیز برای پیروزی در عبرانیان 12 : 1 وجود دارد یعنی استقامت. این صفتی است که برای شخصیت ما ضروری است. ما به عنوان مسیحیان اگر می خواهیم پیروزی روحانی داشته باشیم و کامل شویم باید استقامت داشته […]

نان روزانه 6 دسامبر 2016،پرورش استقامت

by admin

پرورش استقامت بیائید با استقامت در مسابقه بدویم این اعتراف به ما می گوید که شرط دیگری نیز برای پیروزی در عبرانیان 12 : 1 وجود دارد یعنی استقامت. این صفتی است که برای شخصیت ما ضروری است. ما به عنوان مسیحیان اگر می خواهیم پیروزی روحانی داشته باشیم و کامل شویم باید استقامت داشته […]