Posts tagged with ‘پنهان در مسیح،صلیب،عیسی’

2 Items

نان روزانه 22 آگوست 2020,بذرهای فساد ناپذیر

by admin

انسانیت کهنه ما در مسیح مرده است تا انسان جدیدی در ما زاده شود. ” آنکه از خدا مولود شده گناه نمی کند زیرا سرشت خدا ( در اصل یونانی بذر خدا ) در او می ماند پس او نمی تواند در گناه زندگی کند چرا که از خدا مولود شده است . ” ( […]

نان روزانه 27 آوریل 2020،پنهان در مسیح

by admin

پنهان در مسیح عیسی به جای ما مرد تا بتوانیم در حیات او سهیم گردیم زمانی که ما با صلیب روبرو می شویم اولین کاری که باید انجام دهیم بازگشت است. اما صلیب عیسی راهی است بسوی مکانی پنهان که هیچ موجودی قادر نیست آنرا بیابد و هیچ پرنده ای قادر نیست آنرا ببیند و […]