Posts tagged with ‘پیروزی کامل و دائمی،مرگ، بر صلیب’

1 Item

نان روزانه 7 جون 2020،پیروزی کامل و دائمی

by admin

پیروزی کامل و دائمی من بخشیده شدم و از گناهانم رهایی یافتم مرگ فداکارانه عیسی بر صلیب تنها روشی است که خداوند برای نجات بشریت تدارک دیده است. کلام خداوند می گوید خداوند به جای اینکه اعمال مختلفی انجام دهد این گونه عمل نمود ” زیرا با یک قربانی، تقدیسشدگان را تا ابد کامل ساخته […]