Posts tagged with ‘پیشینه ای پاک،کتاب میکای نبی ،میراث’

1 Item

نان روزانه 18 ژانویه 2017،پیشینه ای پاک

by admin

پیشینه ای پاک با خون عیسی تمامی گناهان من بخشیده شده است یکی از جنبه های شگفت انگیز طبیعت خداوند این است که او ما را تمام و کمال می بخشد. کتاب میکای نبی این حقیقت را به زیبایی بیان می کند.” کیست خداوند همانند تو که گناه را می آمرزد و از نافرمانی باقیمانده […]