Posts tagged with ‘پیش به سوی بلوغ،زندگی،گوش ها’

1 Item

نان روزانه 6 نوامبر 2020،پیش به سوی بلوغ

by admin

پیش به سوی بلوغ بیائید به سوی بلوغ پیش رویم این ” بیائید ” بخصوص کاملاً برای عبرانیان عهد جدید بود. زیرا آنها معمولاً از پیش روی در زندگی خود باز می ماندند. آنها به جایگاه خاصی که داشتند تکیه می کردند و در آن باقی می ماندند. اگر بخواهیم بی پرده سخن بگوئیم آنها […]