Posts tagged with ‘پیش قدمی، انسان،عزلرخ’

1 Item

نان روزانه 26جولای 2017،پیش قدمی خداوند

by admin

پیش قدمی خداوند من مقدس هستم درست همانند فرایند های دیگر در تقدیس نیز خداوند قدم اول را بر می دارد نه انسان. یعنی این خداوند است که ابتدا ما را از عزل برمی گزیند. پس از آن وقایع زیر به ترتیب رخ می دهد. یک : روح القدس تأثیر گذاری خود را بر ما […]