Posts tagged with ‘چشمه شفقت،با خداوند قدم زدن،محبت’

1 Item

نان رئزانه 13 سپتامبر 2019،چشمۀ شفقت

by admin

8 چشمۀ شفقت همانطور که یک پدر مشتاق فرزندانش است خداوند نیز مشتاق من است در مزامیر 84 : 6 می خوانیم “چون از وادی اشکها می گذرند آن را به چشمه ساران بدل می سازند و باران پاییزی نیز آن را به آبگیرها می پوشاند بعد از 60 سال زندگی در ایمان و قدم […]