Posts tagged with ‘چشمۀ شفقت،مزامیر،اشکها’

2 Items

نان روزانه 13 سپتامبر 2020،چشمۀ شفقت

by admin

چشمۀ شفقت همانطور که یک پدر مشتاق فرزندانش است خداوند نیز مشتاق من است در مزامیر 84 : 6 می خوانیم “چون از وادی اشکها می گذرند آن را به چشمه ساران بدل می سازند و باران پاییزی نیز آن را به آبگیرها می پوشاند بعد از 60 سال زندگی در ایمان و قدم زدن […]

نان روزانه 13 سپتامبر 2017،چشمۀ شفقت

by admin

چشمۀ شفقت همانطور که یک پدر مشتاق فرزندانش است خداوند نیز مشتاق من است در مزامیر 84 : 6 می خوانیم “چون از وادی اشکها می گذرند آن را به چشمه ساران بدل می سازند و باران پاییزی نیز آن را به آبگیرها می پوشاند بعد از 60 سال زندگی در ایمان و قدم زدن […]