Posts tagged with ‘کارهای،بزرگترین مشکلاتی،در’

1 Item

نان روزانه 12 سپتامبر 2017،انگیزۀ کارهای ما چیست؟

by admin

انگیزۀ کارهای ما چیست؟ همانطور که یک پدر مشتاق فرزندانش است خداوند نیز مشتاق من است یکی از بزرگترین مشکلاتی که امروزه در اها وجود دارد جاه طلبی های شخصی خادمین کلیسا است. پولس رسول این موضوع را به کلیسای فلیپیی گوشزد کرده و می گوید “پس اگر در مسیح دلگرمید اگر محبت او مایه […]