در ویدیوی شماره دو درک پرینس سعی می کند که به روش های اخراج ارواح ناپاک بپردازد . روش های کاربردی که می توان آن را در زندگی خود عملی کرد