دلیل برکتها شنیدن صدای خدا و انجام گفته های اوست

لعنتها نتیجهه نشنیدن صدای خدا و انجام ندادن گفته های اوست

.این امتناع از شنیدن و اطاعت از صدای خدا، می تواند در یک کلمه خلاصه شود یعنی: تمرد – نه بر علیه انسان بلکه بر علیه خدا

درک پرینس