داشتن روح القدس یعنی چه ؟ دریافت روح القدس یعنی چه : تعمید و پری روح القدس یعنی چه ؟ این ها موضوعاتی است که در این تعلیم درک پرینس به تشریح آن ها می پردازد