کلام خدا درباره عیسی چنین می گوید که او نیامده است تا داوری کند ولی کلام خدا می گوید روزی فرا خواهد رسید که او به عنوان داور باز می گردد و جهان را داوری خواههد کرد