در این ویدیو درک پرینس تعلیم می دهد که اقتدار کلام خدا چگونه در زندگی ما عمل می کند