یکی از اتفاقاتی که در زمان بازگشت مسیح اتفاق می افتد رستاخیز مردگان است درک پرینس در این ویدئو این موضوع را تشریح می کند