در این ویدیو درک پرینس به این موضوع اشاره می کند که اهمیت دستگذاری بر طبق کلام خدا چیست ؟ آیا در زمان دستگذاری عملی روحانی اتفاق می افتد ؟