در این تعلیم درک پرینس سعی دارد جادوگری و منشا آن را از دیدگاه کتاب مقدس تشریح کند. نقش جادوگری در کلیسای معاصر و روشهای شیطان از طریق جادوگری را بیان می کند