قسمت سوم تعلیم درک پرینس درباره مبحث دشمنانی که با آن ها روبرو هستیم به موضوع ضد مسیح اختصاص دارد. ضد مسیح کیست ؟ دیدن این تعلیم ویدیوی را به شما پیشنهاد می کنیم