چگونه می توان از لعنت ها آزاد شد ؟ بعد از شناخت منشأ یک لعنت و آشکار شدن علایم آن چگونه باید از آن آزاد شد ؟ در این ویدئو درک پرینس به تشریح این موضوع می پردازد.