چه اتفاقاتی در روزهای آخر رخ می دهد ؟ پیش زمینه های بازگشت مسیح کدامند ؟ در این ویدئو درک پرینس این موضوعات را تشریح می کند.