در هر وضعی شکرگزار باشید، زیرا این است خواست خدا برای شما در مسیح عیسی.  اول تسالنیکیان5:8

اگر شما شکرگزار نباشید، در اراده خدا نیستید

درک پرینس