اگر با دقت بر کاری که بر صلیب انجام گرفته نظاره کنیم می بینیم که تبادلی الهی بر صلیب صورت گرفته است . درک پرینس در این تعلیم سعی می کند تبادل صورت گرفته بر صلیب را به زبانی شیوا تشریح کند