ثمرۀ حقیقت
انسانیت کهنه ما در مسیح مرده است تا انسان جدیدی در ما زاده شود
بیاید کمی کاملتر به مبادله ای که برای انسان کهنه و انسان جدید رخ داد نگاه کنیم. انسانیت کهنه ثمرۀ دروغ های شیطان است. آن انسانیت محصول فریب است. طبیعت کامل او فریب و فساد است. او ثمرۀ مار است. در او به همان حد ناراستی هست که در مار وجود داشت. هیچ حقیقتی در او وجود ندارد. او تا عمق وجودش پر از ناراستی است. هر چه او بیشتر سعی می کند صاف و صحیح باشد بیشتر در او کجی و ناراستی یافت می شود. اما راه حل چیست ؟ انسانیت کهنه مصلوب شد تا انسانیت نو آشکار شود. افسسیان 22:4 ما را هدایت می کند تا انسانیت کهنه را از تن در آوریم و سپس آیه ای 24 ما را تشویق می کند که انسان تازه را در بر کنیم. این مبادله ای است که صورت می گیرد. جامه های کهنه از تن در آورده شده و جامه های نو بر تن می شوند ( افسسیان 24:4 ) که آفریده شده تا در پارسایی و قدوسیت حقیقی شبیه خدا باشد. مایلم آیه را این طور بازگو نماییم ” انسانیت که همانند خدا در قدوسیت حقیقی و پارسایی آفریده شده است
انسانیت تازه ثمرۀ حقیقت کلام خداوند دربارۀ عیسی مسیح است. حقیقتی که از طریق ایمان توسط قلب هایمان درک می شود و باعث آشکار شدن انسانیت تازه می شود. انسانیتی که با خود پارسایی و قدوسیت به همراه دارد. انسان تازه بر طبق استاندارد های خداوند خلق شده است و هدف آن پارسایی و قدوسیت است که هر دوی آنها ثمرۀ حقیقت هستند
عیسی جان برای مبادله ای که بر صلیب صورت گرفت تو را شکر می کنم. اعلام می کنم که انسانیت کهنه با مسیح بر صلیب مصلوب شد تا انسان تازه در من آشکار شود. من این حقیقت را در قلب خود با ایمان می پذیرم که انسانیت کهنه در مسیح مرد تا انسان تازه بتواند در من زاده شود. آمین