بذرهای فساد ناپذیر
انسانیت کهنه ما در مسیح مرده است تا انسان جدیدی در ما زاده شود
” آنکه از خدا مولود شده گناه نمی کند زیرا سرشت خدا ( در اصل یونانی بذر خدا ) در او می ماند پس او نمی تواند در گناه زندگی کند چرا که از خدا مولود شده است . ” ( اول یوحنا 3 : 9 )
آیا این آیه به ما می گوید که ایماندار تولد تازه یافته گناه نمی کند؟ اگر این طور باشد بسیاری از ما از لیست ایمانداران حذف خواهیم شد. من نیز جزء آنها خواهم بود. آیا کسی از ما وجود دارد که از خداوند مولود شده باشد و دربارۀ او این شهادت باشد که او گناه نمی کند؟ من باور نمی کنم که چنین فردی وجود داشته باشد. پس معنایی این آیه چیست؟ درک من این است که که این آیه دربارۀ طبیعت تازه ای که در ما متولد شده سخن می گوید. این طبیعتی است که نمی تواند گناه بکند. این همان طبیعت عیسی است. این انسان تازه است. دانستن این موضوع مهم است زیرا تنها زمانی که این دیدگاه را در خود پرورش داده و تسلیم او می شویم می توانیم در زندگی پیروز شویم. در اول یوحنا 4:5 کلام خدا چنین می گوید
” زیرا هر کس خدا مولود شده است بر دنیا غلبه می یابد
دقت کنید که یوحنا تاکید می کند ” هر آنکه “. این درک من از این آیه است. طبیعت تازه . انسانیت تازه . این طبیعت تازه نمی تواند گناه کند و فساد ناپذیر است. آیا می دانید چرا این طبیعت فساد ناپذیر است ؟ زیرا بذر انسان تازه را خداوند می کارد و آن بذر چیست؟ جواب را در اول پطرس 1 : 23 می یابیم .” زیرا تولد تازه یافته اید نه از تخم فانی بلکه غیر فانی یعنی کلام خدا که زنده و باقی است. ” ماهیت تخم کلام خداوند چیست ؟ این است که این تخم فساد ناپذیر است و دقیقاً نقطۀ مقابل طبیعت کهنه قرار دارد که فانی و فاسد شدنی است. (در حقیقت هم اینک فاسد شده است.
ای عیسی تو را به خاطر مبادله ای که بر صلیب انجام دادی شکر می کنم. اعلام می کنم که خلقت تازه ای در من ایجاد شده است. طبیعتی که نمی تواند گناه کند. طبیعت عیسی . من اعلام می کنم که انسانیت کهنه من در عیسی مرد تا انسانیت تازه در من زاده شود. آمین