برای صلح اورشلیم دعا کنید
برای صلح و سلامت اورشلیم دعا کنید باشد که دوستدارانت در آسایش باشند
در پیدایش 12 : 2 – 3 وعدۀ خداوند به ابراهیم را می بینیم. زمانی که به ابراهیم گفت اور کلده را ترک کرده و به سرزمین دیگری برو
“از تو قومی بزرگ پدید خواهم آورد و تو را برکت خواهم داد. نام تو را بزرگ خواهم ساخت و تو برکت خواهی بود برکت خواهم داد به کسانی که تو را برکت دهند و لعنت خواهم کرد کسی را که تو را لعنت کند و همه طوایف زمین به واسطۀ تو برکت خواهند یافت
قوم یهود در حکم سنگ محکی هستند که به وسیلۀ آنها همه ملت های دیگر داوری خواهند شد. کلام خداوند به ما در این باره هشدار می دهد . ( مزامیر 5:129 را مطالعه کنید. ) هر ملتی که در مقابل هدف خداوند برای احیای صهیون بایستد خجل شده و به عقب نشینی خواهد کرد. ملت ها تقدیر خود را بر اساس واکنش شان نسبت به احیای قوم خداوند رقم می زنند. وعده ای زیبا و پر از برکت برای آنانی که خود را با هدف خداوند برای بنای اورشلیم ، اسرائیل و قوم خداوند هم راستا می سازند. در مزامیر 6:122 آمده است
“برای صلح و سلامتی اورشلیم دعا کنید باشد که دوست داران تو در آسایش باشند
ما نمی توانیم در این باره دیدگاه خنثی داشته باشیم و ببینیم چه اتفاقی می افتد. باید ما به طور فعالانه خود را با آنچه خداوند در کلام خود و آنچه که او در تاریخ برای قوم اسرائیل انجام داده هم راستا سازیم. اولین کاری که باید انجام دهیم این است که برای این قوم دعا کنیم. ما می توانیم برای آرامش اورشلیم و برای احیای آن دعا کنیم زیرا اورشلیم باید آن چیزی شود که خداوند در کلامش نوشته و اعلام کرده است. برای همۀ آنهایی که دراین باره دعا می کند و نگران هستند این وعده وجود دارد. باشد که دوست داران تو در آسایش باشند
خداوند از تو به خاطر برکاتی که به دوست داران اسرائیل وعده داده ای متشکرم. اعلام می کنم هنگامی که برای اورشلیم دعا می کنم از اطمینان برخوردارم و مورد لطف تو خداوند قرار گرفته ام. من برای صلح و آرامش اورشلیم دعا می کنم باشد که دوست داران تو در آسایش باشند .آمین