بدن خود را بر قربانگاه قرار دهید
پدر م مرا بساخت
در رومیان 1:12 پولس ما را هدایت می کند تا بدن های خود را تا زمانی که هنوز زنده هستیم به عنوان قربانی تقدیم خداوند کنیم
“پس ای برادران در پرتو رحمتهای خدا از شما استدعا می کنم که بدنهای خود را همچون قربانی زنده و مقدس و پسندیده خدا تقدیم کنید که عبادت معقول شما همین است
اگر شما بدن های خود را به عنوان قربانی زنده به خداوند تقدیم کنید دیگر نمی توانید ادعای مالکیت بر آن داشته باشید. دیگر شما نیستید که تصمیم می گیرید که بدن شما به کجا خواهد رفت. شما نیستید که تصمیم می گیرید بدنتان چه کار کند. این دیگر شما نیستید که تصمیم می گیرید بدنتان چه بخورد و چه بپوشد. شما این حق خود را تسلیم خداوند کرده اید. از آن زمان به بعد بدن شما دیگر متعلق به شما نیست بلکه متعلق به خداوند است. شما آن را بر قربانگاه خداوند به عنوان قربانی زنده تقدیم نموده اید. هر چیزی که بر قربانگاه قرار گیرد از لحظۀ قرار گرفتن متعلق به خداوند می شود و دیگر متعلق به کسی که قربانی را تقدیم نموده نیست. خداوند از ما انتظار دارد که ما نیز بدن خود را همان طور که عیسی بدن خود را قربانی کرد قربانی کنیم. تفاوت در این است که عیسی بدن خود را قربانی ساخت تا بمیرد در حالی که از ما خواسته شده در حالی که بدن ما زنده است آن را به عنوان قربانی تقدیم کنیم. یعنی آن را تسلیم خداوند کنیم و از حقوق و ادعای خود صرفه نظر کنیم. و اما این موضوع ممکن است بسیار ترسناک به نظر بیاید. اما می خواهم به شما بگویم که بسیار مهیج است. خداوند نقشه ها و برنامه های مختلفی برای شما و بدن تان دارد اما تا زمانی که بدنتان متعلق به او نباشد این برنامه ها را به شما نخواهد گفت. شما ابتدا بدن خود را به او تسلیم کنید و سپس خواهید دانست که باید با آن چه کار کنید
خداوندا متشکرم به خاطر کاری که در من انجام می دهی. اعلام می کنم که هم اکنون بدن خود را به عنوان قربانی زنده بر مذبح قرار می دهم. این بدن دیگر متعلق به من نیست. بلکه متعلق به خداوند است. پدرم مرا بساخت. آمین