عدالتی که به ما حساب ما گذاشته شده خود را در عمل آشکار می کند
من ازطریق ایمان عادل شمرده شده ام
" به وجد آئیم و شادی کنیم و او را جلال دهیم . زیرا زمان عروسی آن بره فرا رسیده و عروس او خود را آماده ساخته است . جامه کتان نفیس و درخشان و پاکیزه به او بخشیده شد تا به تن کند . جامه نفیس نفیس اعمال پارسایانه مقدسین است . " ( مکاشفه 19 : 7 و 8
در یونانی دو واژه برای عدالت وجود دارد یکی dikaiosune است و دیگری dikaioma. dikaiosune عدالتی است به مفهوم انتزاعی آن اما dikaioma عدالتی است که خود را در عمل آشکار می کند و یا عدالت در عمل است . زمانی که ما به عیسی مسیح ایمان داریم عدالت او یعنی dikaiosune او به حساب ما گذاشته می شود. ما از طریق عدالت او عادل شمرده می شویم ما بر اساس ایمان خود زندگی می کنیم و آن عدالتی که به ما نسبت داده شده را از طریق dikaioma که همان عدالتی عملی یا عمل عادلانه ای است که آن را نمایان می سازیم، به حساب ما گذارده می شود. دقت کنید واژه ای که در مکاشفه به کار رفته واژۀ جمع dikaioma یعنی dikaiomata است ." جامعۀ کتان نفیس اعمال نیک مقدسان است. " این جمله ای بسیار دقیق و حساب شده ای است. عروس او خود را آماده ساخته است . او این کار را از طریق اعمال عادلانۀ خود انجام داده است. درهیچ فرهنگی ندیدم که داماد خود را برای عروس آماده کند بلکه این عروس است که همیشه خود را آماده می سازد. این مسئولیت بر دوش وی نهاده شده است. کلام خداوند می گوید که عروس مسیح یعنی کلیسا خود را آماده ساخته و این کار را از طریق اعمال عادلانۀ خود انجام داده است. عدالت مسیح که به حساب عروس او گذاشته شده در مراسم عروسی خود را آشکار نمی کند بلکه عدالت در اعمال است که خود را آشکار خواهد کرد. اعمالی که ما ایمان داران به خاطر آنکه عدالت مسیح به طور رایگان به عنوان هدیه به ما داده شده است انجام می دهیم.
خداوندم عیسی از تو متشکرم که خود را فدا کردی. اعلام می کنم که من بر اساس ایمانم زندگی خواهم کرد و عدالتی که به حساب من گذاشته شده را آشکار خواهم ساخت و ایمانم را در عمل نشان خواهم داد و عدالتم را به کار خواهم گرفت.اعلام می کنم که من از طریق ایمان عادل شمرده شده ام. آمین