حیات در تاک
من ازطریق ایمان عادل شمرده شده ام
عیسی برای اینکه اهمیت حضورش را در زندگی مردم باز گو کند از مثال تاک و شاخه ها استفاده می کند. ( یوحنا 18:15 را مطالعه کنید.) عیسی در اینجا می گوید من تاک هستم و شما شاخه ها. آیه 5 بسیار واضح سخن می گوید و برای تفسیر درست ما را راهنمایی می کند. عیسی خودِ تاک است. برای اینکه یک تاک بتواند زنده بماند و میوه بیاورد باید شیرۀ گیاه در آن جریان داشته باشد. یعنی مواد غذایی که درخاک وجود دارد از ریشه ها به سمت بالا و از طریق ساقه به شاخه ها منتقل شود.اگر این شیره گیاه به شاخه ها نرسد این شاخه ها خشک شده و میوه نخواهند آورد. حیات تاک در شیره گیاه است . این شیره نمایانگر روح القدس است . در رومیان 8 : 10 پولس می گوید
" اما اگر مسیح در شماست هر چند بدن شما به علت گناه مرده است اما چون پارسا شمرده شده اید روح برای شما حیات است
ما در مسیح مرگ را به خاطر گناهان مان تجربه می کنیم. اما با تجربۀ مرگ او به حیات او نیز وارد می شویم. زیرا عدالت او از طریق ایمان به حساب ما گذارده می شود . ( رومیان 6 : 6 – 8 را مطالعه کنید. ) زمانی که ما عدالت او را داشته باشیم پس از حیات او نیز برخوردار خواهیم بود. ما در حیات او که از ریشه ها و از طریق ساقه های تاک به شاخه ها می رسد شریک خواهیم بود. پولس در رومیان 10:8 به ما می گوید که حیات همان روح القدس است. روح همان حیات است
خداوندم عیسی از تو متشکرم که خود را فدا کردی. اعلام می کنم حیات تاک که همان روح القدس است در من جاری شده و من از طریق ایمان عادل شمرده شده ام. آمین