ترغیبی صحیح

ترجمه تحت الفظی عبرانیان 10 : 24 چنین می گوید : ” ملاحظه یکدیگر را بنمائیم تا یکدیگررا به محبت و اعمال نیکو ترغیب نمائیم. ” در ترجمه هزاره نو از واژه برانگیختن استفاده می کند که دارای باری منفی است. من فکر می کنم این واژه عمداً اینجا استفاده شده تا ما را به فکر وا دارد. معمولاً ما افراد را به چه چیزی بر می انگیزانیم ؟ به خشم یا حسادت. اما در این جا به ما گفته می شود که افرد را به محبت و انجام کارهای نیکو برانگیزانیم. واژه یونانی که در انگلیسی به ” پرووک” یا برانگیختن ترجمه شده همان واژه ای است که واژه انگلیسی ” پاروکسیزم ” از او گرفته شده است. آیا می دانید پاروکسیزم چیست ؟ این واژه به معنای فوران غیر قابل کنترل احساسات است. احساساتی مانند خشم و یا حتی خنده. اگر چه واژه ترغیب اغلب به نکته ای منفی اشاره می کند اما در این متن این واژه به مفهوم خوبی اشاره می کند. بنابراین ما باید یکدیگر را به انجام کارهای نیکو و محبت برانگیزانیم. بگذارید به این نکته اشاره کنم افراد خاصی وجود دارند که اگر بخواهید آنها کار درست را انجام دهند باید آن ها به انجام آن کار ترغیب کنید و باید بدانید که چگونه آنها را ترغیب کنید. این یکی از نقاط ضعف من است. من دوست ندارم در مسائل شخصی افراد دخالت کنم. بنا بر پیشینه ارتشی و ذهن تقریباً منطقی ام فکر می کنم تنها کافی است که به شخص کار درست را نشان دهید و او آنرا انجام می دهد. اما کتاب مقدس به ما می گوید که چگونه باید آن کار درست را به او بگوئید. زیرا اگر می خواهید نتیجه درستی حاصل شود نحوه گفتنتان نیز باید درست باشد. افرادی که بچه دارد می داند که این مطلب در مورد بچه ها نیز صادق است. شما نمی توانید با همه بچه هایتان به یک صورت رفتار کنید. ممکن است شما یکی از فرزندانتان را سرزنش کنید تا نتیجه درستی را بگیرید اما اگر فرزند دیگرتان را سرزنش کنید فقط باعث نا امیدی و شکست او می شوید
خداوندا از تو متشکرم که به من کمک می کنی تا دیگران را محبت کنم. من اعلام می کنم که دیگران را برای انجام کارهای نیکو و محبت ترغیب خواهم کرد. زیرا من باید به فکر دیگران باشم. آمین