بدن من متعلق به خداوند است
اعضای بدنم ابزار پارسایی هستند که تسلیم خداوند شده اند تا به او خدمت کنند و باعث جلال او شوند
ما اعضای بدن مان را تسلیم خداوند کرده و چنین اعلام می کنیم که خداوندا از آنها استفاده کن. پس از آن وظیفه ما این است که این معبد را پاک و مقدس نگاه داریم . پولس می گوید
” خوراک برای شکم است و شکم برای خوراک، و خدا، هم این و هم آن را از میان بر‌خواهد داشت. امّا بدن برای بی‌عفتی نیست، بلکه برای خداوند است و خداوند نیز برای بدن، ” ( اول قرنتیان 6 : 13
امروزه ما مفهوم زنا را تخفیف داده و آن را رابطۀ جنسی قبل از ازدواج می نامیم . اما خداوند ملاک خود را تغییر نداده است. او بدن ما را آن گونه خلق نکرده که قبل از ازدواج رابطه جنسی داشته باشیم. زیرا بدن ما متعلق به خداوند است و سپس خداوند برای بدن. آیا این عالی نیست اگر ما جسم خود را تسلیم خداوند بکنیم خداوند نیز برای بدن ما باشد؟ پولس انسانی زمینی بود که با مردم درباره اموری که واقعاً آن ها را تحت تاثیر خود قرار می داد سخن می گفت
” از بیعفتی بگریزید! هر گناه دیگر که انسان مرتکب شود بیرون از بدن اوست، امّا کسی که مرتکب بیعفتی میشود، بخصوص نسبت به بدن خود گناه میکند. ” ( اول قرنیتان6 :18
بسیاری از مردم این قسمت از کلام را در مورد بیماریهایی که از طریق رابطه جنسی منتقل می شود می دانند. بیماریهایی از قبیل ایدز، سوزاک و سفلیس . این بیماری ها نیز به طور قطع نتیجه فساد جنسی هستند. اما آنچه پولس تعلیم می دهد چیزی بیش از این است. زمانی که مرتکب هر گونه فساد می شویم سلامتی بدن خود را به خطر می اندازیم. زمانیکه مسیحیان در خواست شفا می کنند اما شفا نمی یابند ریشه آن همین فساد ها هستند. در بسیاری از این موارد خدا می خواهد که ما ریشه مشکلات را یافته و در حضور خداوند از آنها آزاد شویم تا بتوانیم شفا را دریافت کنیم
خداوندم عیسی تو را به خاطر پیروزیت بر صلیب شکر می کنم. بدنم را به خداوند تقدیم می کنم و اعلام می نمایم که اعضای بدنم ابزار پارسایی هستند که تسلیم خداوند شده اند تا به او خدمت کنند و باعث جلال او شوند. آمی