قوت قیام در زندگی ما
من با خون بره و با کلام شهادت خود بر شیطان پیروز شده ام و جان خود را عزیز نمی شمارم حتی تا به مرگ
در لاویان 17 :11 آمده است ” زیرا حیات هر جاندار در خون است . ” زمانی که خون عیسی ریخته شد در حقیقت حیات او ریخته شد. من این طور می فهمم که حیات خداوند بر این جهان جاری شد و هیچ فکری قادر نیست کمال و معنای کار او را به طور کامل درک کند
” عیسی به ایشان گفت: «آمین، آمین، به شما می‌گویم، که تا بدن پسر انسان را نخورید و خون او را ننوشید، در خود حیات ندارید. هر که بدن مرا بخورَد و خون مرا بنوشد، حیات جاویدان دارد، و من در روز بازپسین او را بر‌خواهم خیزانید. ” ( یوحنا 6 : 53 -54
به خاطر داشته باشید که نجات ما در روز رستاخیز کامل می شود. پولس در فیلیپیان 3 :12 چنین می گوید
” نمیگویم هماکنون به اینها دست یافتهام یا کامل شدهام، بلکه خود را به پیش میرانم تا چیزی را بهدست آورم که مسیحْ عیسی برای آن مرا به دست آورد. ” (که همان رستاخیز از مردگان است . آیه 11
برخی از افراد این گونه فکر می کنن که جسم آنها اهمیت زیادی ندارد. اما خداوند به ما می گوید که بدن های ما نیز بسیار مهم اند. زیرا آنها معبد خداوند هستند . ” آنها به طور عجیب و مهیبی ساخته شده اند . ( مزامیر 139 : 14 ) “خداوند بدن ما را رها نخواهد کرد تا فاسد شود و از بین برود. او بدنهای ما را درست همانند بدن عیسی قیام خواهد داد. فدیه جان های ما نیز نتیجه قربانی عیسی است و به وسیله قیام ما از مردگان این نجات به کمال می رسد
خداوندا تو را به خاطر خون بره شکر می کنم . من نیز مانند پولس خود را پیش می رانم تا به هر طریقی که شده به رستاخیز از مردگان نایل شوم .اعلام می کنم که من با خون بره و با کلام شهادت خود بر شیطان پیروز شده ام و جان خود را عزیز نمی شمارم حتی تا به مرگ.آمین