جلالی که آشکار خواهد شد
من با خون بره و با کلام شهادت خود بر شیطان پیروز شده ام و جان خود را عزیز نمی شمارم حتی تا به مرگ
در نظر من رنجهای زمان حاضر در قیاس با جلالی که در ما آشکار خواهد شد ( در زمان رستاخیز ) هیچ است زیرا خلقت با اشتیاق تمام در انتظار ظهور پسران خداست . ( رومیان 8 : 18 – 19
گویی بسیاری از مسیحیان هنوز مفهوم واقعی رستاخیز مسیح را در نیافته اند. در زمان رستاخیز پسران خدا ظهور خواهند کرد و تمامی خلقت با اشتیاق انتظار آن را می کشد. درختان، دریاها، رودخانه و کوه ها همه و همه در انتظار هستند. بسیار عجیب است که خلقت چنین انتظاری برای ظهور مسیح می کشد. اما این انتظار در کلیسا بسیار کم است
“” زیرا خلقت تسلیم بطالت شد، نه به خواست خود، بلکه به ارادۀ او که آن را تسلیم کرد، با این امید که خودِ خلقت نیز از بندگی فساد رهایی خواهد یافت و در آزادی پرجلال فرزندان خدا سهیم خواهد شد. “” ( رومیان 8 : 20 -21
تمام خلقت به خاطر گناه انسان رنج می کشد. قبل از گناه آدم هیچ خار و خاشاکی بر زمین نبود و هیچ چیز نمی مرد و فاسد نمی شد. می بینیم که این تنها ما نیستیم که در روز رستاخیز قیام کرده، نو خواهیم شد بلکه طبیعت نیز در آن روز از بندگی فساد رهایی خواهند یافت. اما خداوند الویت ها را چنین قرار داده که قبل از رستاخیز ما هیچ چیزی نو نخواهد شد. چنانکه پولس می گوید
” ما میدانیم که تمام خلقت تا هماکنون از دردی همچون درد زایمان مینالد. ” ( آیه 22
پولس غالباً از عبارت ” ما می دانیم ” استفاده می کند. اما بسیاری از مسیحیان معاصر نمی دانند. آیا ما می دانستیم که تمامی خلقت نیز درد زه دارد و منتظر ظهور پسران خدا و ظهور عصر جدید و رهایی از فساد و تباهی است؟
خداوندا تو را به خاطر خون بره شکر می کنم . اعلام می کنم در جلالی که برای پسران خدا مهیا شده ،شریک خواهم بود . من با خون بره و با کلام شهادت خود بر شیطان پیروز شده ام و جان خود را عزیز نمی شمارم حتی تا به مرگ.آمین