تا ابد متعلق به او هستیم
من به بهائی خریداری شده ومتعلق به خداوند هستم
به یاد داشته باشید بهایی که عیسی برای باز خرید ما پرداخت نمود تمام آن چیزی بود که او داشت. اگرچه او خداوند تمامی خلقت بود ولی همه قدرت و اقتدار خود را کنار گذاشت تا در فقر مطلق بمیرد. او هیچ نداشت و کفن و قبر او نیز قرضی بود
" زیرا از فیض خداوند ما عیسی مسیح آگاهید که هر چند دولتمند بود به خاطر شما فقیر شد تا شما در نتیجه فقر او دولتمند شوید . " ( دوم قرنتیان 8 : 9
شاید تا کنون نمی دانستید که این قدر برای خداوند مهم هستید. شاید شما تصویر محقرانه ای از خود دارید یا از عزت نفس پایینی برخوردار هستید. اگر یک لحظه به زندگی گذشتۀ خود نگاه کنید نا امید می شوید. کودکی شما پر از محرومیت بوده. غم ازدواجی که به طلاق انجامید. کاری که هرگز به بار ننشست. و یا سال هایی از زندگی تان که در اعتیاد به مواد مخدر یا الکل سپری شد. گذشته و آینده شما همان یک پیغام را برای شما دارند. شکست ! اما این برای عیسی معنی ندارد. او آنقدر شما را دوست داشت که همه چیز خود را داد تا شما را برای خود باز خرید کند. واژه های زیبای پولس رسول را تکرار کنید. اجازه دهید این واژه ها در وجودتان شکل بگیرد
" با مسیح بر صلیب شده ام و دیگر من نیستم که زندگی می کنم بلکه مسیح است که در من زندگی می کند و این زندگی که اکنون در جسم می کنم با ایمان به پسر خدا است که مرا محبت کرد و جان خود را به خاطر من داد . " ( غلاطیان 20:2
یک بار دیگر این جمله را تکرار کنید. " خداوند مرا دوست دارد و خود را به خاطر من فدا کرده است. " یک بار دیگر تکرار کنید : " پسر خدا مرا دوست دارد و خود را به خاطر من فدا کرده است . " خود را همانند مرواریدی ببینید که در دستهای سوراخ عیسی قرار دارید. بشنوید که به شما می گوید : " تو بسیار زیبایی ! برای به دست آوردن تو همه چیزم را داده ام اما پشیمان نیستم اکنون تو تا ابد مال من هستی." شما نمی توانید کاری کنید که سزاوار این محبت باشید. هرگز نمی توانید خود را تغییر دهید یا باعث شوید به فرد بهتری تبدیل شوید. تمام آنچه می توانید انجام دهید این است که بپذیرید عیسی برای تان چه کاری کرده و از او به خاطر آن کار تشکر کنید. شما تا ابد متعلق به او هستید
خداوندا از تو متشکرم که مرا خریده ای و اعلام می کنم که عیسی مرا دوست دارد و خود را برای من فدا کرده است و من تا ابد متعلق به او هستم. من به بهایی خریداری شده ام و متعلق به خداوند هستم .آمین